Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 maart 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2005, in werking tredend op 31 maart 2005, is de heer Nelis, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pen Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009176
pub.
04/03/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2005, in werking tredend op 31 maart 2005, is de heer Nelis, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2004, in werking tredend op 31 maart 2005, is Mevr. Verdeyen, G., hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Leuven, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2004, gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 oktober 2004, in werking tredend op 31 maart 2005, is de heer Cattoor, M., griffier bij de rechtbank van koophandel te Brugge, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 september 2004, in werking tredend op 31 maart 2005, is Mevr. Schoofs, M., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Diest, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 december 2004, in werking tredend op 4 april 2005, is de heer Keymeulen, H., griffier bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2004, in werking tredend op 31 maart 2005, is de heer Pruvot, A., secretaris bij het parket van het arbeidshof te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 januari 2005, in werking tredend op 31 maart 2005, is Mevr. Hoebeke, N., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2004, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Depiesse, M.-J., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 1 april 2005.

Bij koninklijk besluit van 13 februari 2005 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Brugge, Mevr. Pettens, N., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 1 april 2005.

Bij koninklijk besluit van 25 januari 2005 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr. De Coster, D., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2005.

Bij koninklijk besluit van 13 december 2004 is Mevr. Danckaert, A., griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 april 2005.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003093 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 25 februari 2005 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 28/02/2005 pub. 25/03/2005 numac 2005022233 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten sluiten is aan Mevr.

Charensol-Galland, W., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Dour-Colfontaine, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^