Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 25 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 april 2005, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel voor een termijn van vijf jaar : de her - Bleiman, C

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009320
pub.
25/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 april 2005, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel voor een termijn van vijf jaar : de heren : - Bleiman, C., wonende te Tervuren; - Brykman, M., wonende te Brussel; - Claessens, G., wonende te Kortenberg; - Clercx, D., wonende te Vorst; - Coene, B., wonende te Ukkel; - De Moor, A., woende te Brussel; - D'Hondt, Ph., wonende te Sint-Genesius-Rode; - Dufays, A., wonende te Brussel; - Raedschelders, Th., wonende te Maaseik; - Sepulchre, P., wonende te Havelange; - Mevr. Van Elderen, J., wonende te Lasne; - de heer Wuestenberghs, R., wonende te Eigenbrakel.

Bij koninklijke besluiten van 15 april 2005 : - is de heer Van Santvliet, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 mei 2005. - is Mevr. Verschueren, N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 mei 2005; - is de heer Vinckx, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, aangewezen tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 mei 2005.

Bij ministerieel besluit van 18 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2003 houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005015063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdrac type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202146 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005202124 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202147 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005022346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 06/07/2005 numac 2005000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit waarbij delegatie van handtekening wordt verleend aan de voorzitster van het Directiecomité in het kader van toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten in het kader van een overeenkomst betreffende de preventie sluiten is aan Mevr. De Boever, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, opdracht gegeven om gedeeltelijk de functie van expert waar te nemen bij de beleidscel van de Minister van Binnenlandse Zaken met ingang van 1 maart 2005.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^