Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 29 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen, Mevr. Roos, N., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton. Dit besluit treedt Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009343
pub.
29/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen, Mevr. Roos, N., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juni 2005.

Bij koninklijk besluit van 13 april 2005 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr.

Fery, B., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2003.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2005 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, Mevr.

Sticker, C., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2005.

Bij koninklijke besluiten van 20 april 2005 zijn benoemd tot : - hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Pauwels, A., griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. - griffier bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, Mevr. Swaenepoel, S., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbanken.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 19 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2005 pub. 25/05/2005 numac 2005014084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van het « Rampenplan Noordzee » type ministerieel besluit prom. 19/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 19/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt toegekend uit hoofde van personen die slachtoffer zijn van de ontvoering van het kind sluiten blijft aan Mevr. van Riel, K., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005009302 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, type ministerieel besluit prom. 25/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005002058 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type ministerieel besluit prom. 25/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005002059 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van het Bureau van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn sluiten blijft aan Mevr. De Clippel, S., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^