Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 13 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 september 2004, in werking tredend op 30 juni 2005, is Mevr. Lefebvre, B., griffier bij de rechtbank van koophandel te Kortrijk, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009480
pub.
13/06/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 september 2004, in werking tredend op 30 juni 2005, is Mevr. Lefebvre, B., griffier bij de rechtbank van koophandel te Kortrijk, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2004, in werking tredend op 30 juni 2005, is Mevr. Coussement, D., secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2004, in werking tredend op 16 juli 2005, is de heer Van Goethem, H., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 september 2004, in werking tredend op 7 juli 2005, is de heer Sergeant, M., hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 september 2004, in werking tredend op 30 juni 2005, is de heer Vanhorebeek, W., secretaris bij het parket van het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 juni 2005, uitwerking hebbend met ingang van 31 maart 2005, is op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, van de heer Van den Hende, T. Bij koninklijk besluit van 25 februari 2005 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Kortrijk, Mevr. Bostoen, N., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2005.

Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2005 zijn benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - de heer De Bisschop, G., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - Mevr. Ruyssinck, E., beambte bij de griffie van deze rechtbank.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2005 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Tongeren-Voeren, Mevr. Rosquin, I., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2005.

Bij koninklijk besluit van 8 maart 2005 is vast benoemd tot secretaris-hoofd van dienst bij het parket van het Hof van Cassatie, de heer Ruytenbeek, E., secretaris bij het parket van dit Hof, met ingang van 1 juli 2005.

Bij koninklijk besluit van 7 april 2005 is benoemd tot secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent, Mevr. Lefevre, M., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2005.

Bij koninklijk besluit van 13 april 2005 is benoemd tot hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer Ghysens, J., secretaris-hoofd van dienst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 7 juli 2005.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005031162 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende erkenning van Waalse groenestroomcertificaten ten einde in rekening te worden gebracht voor de naleving van de verplichting opgelegd aan de leveranciers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij artikel 28, § 2, van de e sluiten is aan Mevr. Detilleux, C., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Waver, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen, van 1 juli 2005 tot 31 juli 2005.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2005.

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor he type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201750 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water voor het distributiegebied van Baneu gelegen in Lierneux type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201755 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water geleverd in Stavelot, afdeling Francorchamps, gehucht Ster type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005201756 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemd water voor het distributiegebied van de gemeente Bertrix type ministerieel besluit prom. 06/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën sluiten is aan Mevr. Laurent, C., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Aarlen-Messancy, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^