Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 24 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2005 : - is aan de heer Petit, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel. Het is hem vergund de ti - is aan de

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009669
pub.
24/08/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2005 : - is aan de heer Petit, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is aan de heer Martens, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik; - is aan de heer Wilmotte, Ph., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Namen.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Nuyts, M., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, dat in werking treedt op 1 september 2005, is Mevr. Pensis, Ch., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 is de heer Van Dooren, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 is Mevr. Hänsch, K., toegevoegd rechter in de politierechtbank te Brussel, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Colmant, B., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Massoz, Ph., wonende te Chaudfontaine, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 is de heer Lodefier, R., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2005/2006 vastgesteld als volgt : - 22 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 18 plaatsen voor de Franse taalrol.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^