Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 26 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, is aan Mevr. Bervelt, C., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Bij koninklijk besluit van 17 septe Het is hem ver

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009744
pub.
26/09/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, is aan Mevr. Bervelt, C., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, dat in werking treedt op 30 september 2005, is aan de heer Herbiet, J. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Luik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eerhalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 juni 2005, dat in werking treedt op 1 oktober 2005, is de heer Bastin, B., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Luik.

Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, is Mevr. Orban, P., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar functie uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Nijvel, voor een periode van vijf jaar met ingang van 17 september 2005.

Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Corazza, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar.

Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Charleroi van : de heren - Harnisfeger, D., wonende te Brussel; - Gaillard, M., wonende te Montigny-le-Tilleul; - Delaisse B., wonende te Charleroi, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2005; - te Doornik van : - de heer Dedecker, P., wonende te Moeskroen, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2005.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^