Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, dat in werking treedt op 30 oktober 2005, is aan de heer Lagae, P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Gent. He Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009771
pub.
04/10/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, dat in werking treedt op 30 oktober 2005, is aan de heer Lagae, P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging die niet mag gebeuren vóór 1 november 2005, is Mevr. Winkelmans, G., wonende te Zandhoven, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Turnhout, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 5 juli 2005, is de aanwijzing van Mevr.

Reynders, D., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 31 oktober 2005.

Bij koninklijke besluiten van 31 augustus 2005 : - is Mevr. Goossens, N., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent voor een periode van vijf jaar met ingang van 10 oktober 2005; - is de heer Cool, J. vast aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent op datum van 17 oktober 2005.

Bij koninklijk besluit van 22 september 2005, is de aanwijzing van de heer Van Ceunebroecke, G. tot de functie van eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Bergen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 oktober 2005.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^