Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 april 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Block, Th., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter stand Het is

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009877
pub.
09/11/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005009274 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en v type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake selectie van statutair personeel type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 10bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 januari 2003 houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Block, Th., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Herstal.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 april 2004 betreffende de vergoedingsrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogramm type koninklijk besluit prom. 25/10/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005000705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 2005 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 3 en 4 juli 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en type koninklijk besluit prom. 25/10/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 29 juni 2005 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Henegouw type koninklijk besluit prom. 25/10/2005 pub. 10/11/2005 numac 2005009838 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van het kader van de aalmoezeniers en de islamconsulenten van de erkende erediensten en van de moreel consulenten van de Centrale Vrijzinnige Raad der niet confessionele levensbeschouwing bij de Strafinrichtingen, type koninklijk besluit prom. 25/10/2005 pub. 29/11/2005 numac 2005003799 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Jacques, O., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats wordt gevestigd te Herstal.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^