Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 maart 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 mei 2005, dat in werking treedt op 31 maart 2006, is de heer Eloy, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009175
pub.
02/03/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht type koninklijk besluit prom. 23/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005003519 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 23/05/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 23/05/2005 pub. 28/06/2005 numac 2005000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende voordracht van twee leden voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op hun verkiezing en benoeming door de algemene vergadering type koninklijk besluit prom. 23/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de risicogroepen sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2006, is de heer Eloy, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005022904 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 20/10/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005011415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2006, is de heer Janssens Casteels, Y., vrederechter van het kanton Vorst, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006022223 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector type koninklijk besluit prom. 21/02/2006 pub. 08/03/2006 numac 2006200612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 21/02/2006 pub. 25/11/2016 numac 2016018352 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2006, is het aan de heer Meeckers, J.-M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 20/01/2006 numac 2006014004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 20/01/2006 numac 2006014003 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vervanging van bepaalde leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 22/02/2006 numac 2006011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de financiële gegevens die in de prospectus, bedoeld in artikel 5, § 3, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet dienen vermeld te worden sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 april 2006, is Mevr. Schyns, I., advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 21 februari 2006 : - is Mevr. Franssens, G., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - is de heer Van Damme, K., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt; - is de heer Van Nuffel, F., advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - is de heer De Temmerman, B., referendaris bij het Hof van Cassatie, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent; - is de heer Van der Fraenen, J., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Hij wordt gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge; - is de heer De Loof, F., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brugge, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

Bij koninklijke besluiten van 21 februari 2006, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : - de heer Hermans, L., wonende te Schilde, voor een termijn van vijf jaar; - de heer Sollie, F., wonende te Puurs, voor een termijn van vijf jaar. - te Veurne : - de heer Blondeau, S., wonende te Poperinge, voor een termijn van vijf jaar; - de heer Vandaele, Ph., wonende te Koksijde, voor een termijn van vijf jaar; - de heer Seru, G., wonende te Koksijde, voor een termijn van vijf jaar; - de heer Pylyser, P., wonende te Middelkerke, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's in de voetbalstadions type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 januari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006007091 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten teneinde bepaalde bedragen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen te koppelen type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van het eerste semester van het jaar 2005 betreffende het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006003156 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de PC-privé-plannen type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 08/03/2006 numac 2006002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de V.Z.W. Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken voor het begrotingsjaar 2006 sluiten, is de heer Colla, L., substituut-krijgsauditeur, met opdracht bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot toegevoegd rechter in de politierechtbank te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^