Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 17 maart 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, in werking tredend op 31 maart 2006 's avonds, is de heer Van de Broeck, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009209
pub.
17/03/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, in werking tredend op 31 maart 2006 's avonds, is de heer Van de Broeck, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 2005, in werking tredend op 25 maart 2006, is de heer Van Peteghem, R., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Deinze, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, in werking tredend op 31 maart 2006 's avonds, is de heer Pauwels, V., griffier-hoofd van dienst bij de arbeidsrechtbank te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 22 november 2005, in werking tredend op 31 maart 2006 's avonds : - is Mevr. Puissant, N., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren; - is de heer Rosimont, J.-M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2005, in werking tredend op 31 maart 2006 's avonds, is de heer Vanderleyden, W., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2005, in werking tredend op 11 april 2006 's avonds, is Mevr. Borgenon, C., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2005, in werking tredend op 31 maart 2006 's avonds, is Mevr. Randaxhe, C., hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Hoei, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 april 2005, in werking tredend op 31 maart 2006 's avonds, is Mevr. Pierre, M.-J., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van het arbeidshof te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2006, in werking tredend op 31 maart 2006, 's avonds, is de heer Kairis, L., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Hoei, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 5 maart 2006 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Vandebroeck, S., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2006; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr. Grisez, K., adjunct-griffier bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr.

Hermans, G., adjunct-griffier bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2006; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Lier, Mevr. Meulenbrouck, G., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2006.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2005 is de heer Neefs, F., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 1 april 2006.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2005 is Mevr. Franck, J., secretaris bij het parket van het arbeidshof te Brussel, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij het parket van dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 april 2006.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2005 is de heer Beeckman, W., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 1 april 2006.

Bij ministerieel besluit van 9 maart 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 18 april 2005 houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 09/03/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006031191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht type ministerieel besluit prom. 09/03/2006 pub. 22/03/2006 numac 2006021049 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschap type ministerieel besluit prom. 09/03/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006007101 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 09/03/2006 pub. 24/03/2006 numac 2006021050 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 09/03/2006 pub. 28/03/2006 numac 2006021048 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de externe leden van de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staa type ministerieel besluit prom. 09/03/2006 pub. 28/03/2006 numac 2006021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de externe leden van de raadgevende aankoopcommissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » sluiten is aan de heer Verthé, G., beambte op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-secretaris bij het College van de procureurs-generaal, te vervullen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 maart 2006.

Bij ministeriële besluiten van 13 maart 2006 : - is aan Mevr. Moors, I., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Beeken, N., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan Mevr. Bougelet, M., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen. - is aan Mevr. Schenkelaars, M., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Sonnu, S., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer Parmentier, P., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Roy, M., opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan Mevr. Janssens, M., beambte bij de griffie van de politierechtbank te Dendermonde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan de heer Martens, F., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om zijn ambt te vervullen bij de FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie - Dienst Gerechtskosten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^