Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 april 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2005, in werking tredend op 30 april 2006 's avonds, is de heer Verthe, F., hoofdgriffier van de politierechtbank te Kortrijk, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aansp Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009273
pub.
05/04/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2005, in werking tredend op 30 april 2006 's avonds, is de heer Verthe, F., hoofdgriffier van de politierechtbank te Kortrijk, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2005, in werking tredend op 30 april 2006 's avonds, is de heer Daerden, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 januari 2006, in werking tredend op 30 april 2006 's avonds, is de heer Eloy, J., griffier bij het vredegerecht van het kanton Roeselare, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2006, in werking tredend op 30 april 2006 's avonds, is Mevr. Vanden Herrewegen, A., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 mei 2005, in werking tredend op 30 april 2006 's avonds, is de heer Mestdag, W., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2006, in werking tredend op 18 april 2006 's avonds, is aan Mevr. Faite, C., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2006 is een einde gesteld aan de functies van de heer Willems, A., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, met ingang van 28 februari 2006.

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 maart 2006 wordt het koninklijk besluit van 15 februari 2006, waarbij de heer Van der hoeven, S., beambte bij de griffie van het arbeidshof te Gent, benoemd werd tot adjunct-griffier bij het hof van beroep te Brussel, als niet-bestaande beschouwd.

Bij koninklijk besluit van 22 maart 2006, uitwerking hebbende met ingang van 28 februari 2006 's avonds, is aan de heer Mahieu, O., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van jurist bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.

Bij koninklijk besluit van 22 maart 2006 is benoemd tot hoofdgriffier van de rechtbanken van koophandel te Dinant en te Marche-en-Famenne, de heer Bourdon, H., griffier bij deze rechtbanken.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2006_ is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel, de heer Huysmans, P., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2006 is de heer Delaunoy, C., secretaris bij het federaal parket, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 mei 2006.

Bij koninklijk besluit van 22 maart 2006 is de heer Beeckmans, V., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 2006.

Bij ministerieel besluit van 21 maart 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 06/04/2006 numac 2006000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (coördinatiecel van het DICa type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006201513 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 21/03/2006 pub. 11/05/2006 numac 2006035703 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van erkenningsbesluiten als gevolg van de naamsverandering van de VZW Stichting Levend Erfgoed sluiten is aan Mevr. Jacobs, K., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van de politierechtbank te Turnhout, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 28 maart 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006201126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 28/03/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006012066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 75quater van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 28/03/2006 pub. 02/05/2006 numac 2006011153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 december 1959 waarbij een halfjaarlijkse statistiek van de bij sommige handelaars in kolen bestaande voorraden huisbrandkolen wordt voorgeschreven sluiten blijft aan Mevr. Bourgois, A., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 30 maart 2006 : - is aan Mevr. Broeks, N., beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. - blijft aan Mevr. Driesen, K., beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen. - blijft aan Mevr. Santy, N., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de politierechtbank te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen. - blijft aan Mevr. Van Hauwenhuyse, G., opsteller bij de griffie van de politierechtbank te Brugge, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen. - is aan Mevr. Delgoffe, C., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de politierechtbank te Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen, vanaf 20 maart 2006.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^