Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 juni 2006, zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, Mevr. Roelands, K., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werki - griffier bi

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009500
pub.
23/06/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 juni 2006, zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, Mevr.

Roelands, K., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 september 2006; - griffier bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, Mevr. Vanstraelen, C., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2006.

Bij koninklijke besluiten van 13 juni 2006, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, Mevr. Lambrechts, N., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2006; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. De Vusser, K., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr. Debruyne, E., adjunct-griffier bij het vredegerecht van het vierde kanton Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Ninove, Mevr. Van Durme, R., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006, is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen, Mevr. Meeussen, G., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2006.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2006, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, de heer De Saedeleer, B., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 19 juni 2006 : - is aan Mevr. Cleymans, E., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan Mevr. Kania, T., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen. - blijft aan Mevr. Lardinoy, S., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan Mevr. Kech, L., opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^