Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 31 juli 2006, is het aan de heer Lejeune, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik ee Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009664
pub.
30/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 31 juli 2006, is het aan de heer Lejeune, R., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 22 augustus 2006 : -is Mevr. Vanroy, A., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Leuven, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Zij wordt aangewezen om haar ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Leuven voor een periode van vijf jaar met ingang van de datum van de eedaflegging; - is de heer Remerie, P., rechter in de rechtbank van koophandel te Dendermonde, met gelijktijdige benoeming in de rechtbanken van koophandel te Gent en te Oudenaarde, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Maréchal, P., wonende te Brugge, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2006.

De benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge van de heer Maréchal, P., wonende te Brugge, is hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2006.

Bij koninklijke besluiten van 22 augustus 2006 : - is Mevr. Rouard, M.-N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, aangewezen tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 augustus 2006; - is de aanwijzing van de heer Mawet, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, als eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 september 2006; - is een einde gesteld aan het verlof wegens opdracht verleend aan de heer Michielsen, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op datum van 31 juli 2006.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^