Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 augustus 2006, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij het arbeidshof te Brussel, Mevr. Crasset, B., licenciaat in de rechten. Dit besluit treedt in werking op de datum - griffier bi

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009676
pub.
04/09/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 augustus 2006, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij het arbeidshof te Brussel, Mevr. Crasset, B., licenciaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 6 september 2006; - griffier bij de politierechtbank te Brugge, Mevr. De Visscher, S., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 02/10/2006 numac 2006202504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor musici type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 13/09/2006 numac 2006202245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006003394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006003395 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende samenstelling van de afdeling « Financieringsbehoeften van de overheid » van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 10/08/2006 numac 2006022765 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006022905 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kenteken sluiten is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel, Mevr. Georges, C., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 januari 2007.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009642 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing sluiten is de heer Leysen, G., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank voor een termijn van drie jaar.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2006.

Bij ministeriële besluiten van 25 augustus 2006 : - blijft aan de heer Dumont, R., eerstaanwezend opsteller bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen, voor een periode van één jaar, ingaande op 1 oktober 2006; - blijft aan de heer Lion, P., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Evenepoel, G., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele, verder opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen tot 31 augustus 2006; - is Mevr. Widart, C., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de politierechtbank te Marche-en-Famenne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006.

Bij ministeriële besluiten van 28 augustus 2006 : - wordt aan Mevr. Van Wijnsberge, A., beambte bij de griffie van het hof van beroep te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - wordt aan Mevr. Baert, E., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^