Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2006, dat in werking treedt op 31 oktober 2006, is de heer d'Aspremont Lynden, A., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009756
pub.
03/10/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2006, dat in werking treedt op 31 oktober 2006, is de heer d'Aspremont Lynden, A., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 maart 2006 is de heer Goddeeris, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld op datum van 31 oktober 2006.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 mei 2006, dat in werking treedt op 31 oktober 2006, is de heer Coppens, J., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2006, dat in werking treedt op 31 oktober 2006, is de heer Clement, Ch., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2006, dat in werking treedt op 31 oktober 2006, is het aan de heer Furlan, B., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2006 is Mevr. Mignon, N., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld op datum van 31 oktober 2006.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, dat in werking treedt op 31 oktober 2006, is het aan de heer Maes, Th., vergund te titel van zijn ambt van voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2006, dat in werking treedt op 31 oktober 2006, is aan de heer Macours, G., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent.

Bij koninklijke besluiten van 5 augustus 2006, die in werking treden op 1 november 2006 : - is de heer Depasse, M., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Namen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - is Mevr. de Brabant, A.-S., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Châtelet.

Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006, die in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag geschieden vóór 1 november 2006, is Mevr. Dreser, L., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brugge, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag geschieden vóór 1 november 2006, is de heer Appart, B., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant en tevens aangewezen tot het mandaat van procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een termijn van zeven jaar.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2006, dat in werking treedt op 1 november 2006, is Mevr. Sevrain, A., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 24 september 2006 is Mevr. Jacquemin, I., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar functie uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Nijvel, voor een periode van vijf jaar met ingang van 11 september 2006.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^