Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 27 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2006 is aan Mevr. Schampaert, C., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist binnen het ressort van het hof van beroep te Brussel. Dit besluit heeft uitwerking met in Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009851
pub.
27/10/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/10/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006011439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de werking en verdere bevoegdheden van de raad van bestuur van APETRA, evenals van de onverenigbaarheden met het mandaat van lid van de raad van bestuur van APETRA type koninklijk besluit prom. 04/10/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006003481 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2003 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. 04/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006007286 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de professionele heroriëntering van de militairen type koninklijk besluit prom. 04/10/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006011438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de berekening- en inningwijze van de bijdrage voor APETRA type koninklijk besluit prom. 04/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006007285 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever sluiten is aan Mevr. Schampaert, C., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist binnen het ressort van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2006 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006003487 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van Belgocontrol en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van Belgacom en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit dez type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het « Centre hospitalier universitaire de Liège » en tot vaststelling van de type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de parodontologie wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de b sluiten is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, de heer De Cloedt, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 februari 2007.

Bij koninklijke besluiten van 13 oktober 2006 zijn benoemd tot : - griffier bij het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel, de heer Peirlinck, J., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - hoofdgriffier van de politierechtbank te Veurne, de heer Bruneel, H., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006023039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006023038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006011469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 24 en 25 augustus 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Namen en Luxemburg als een algemene ramp wordt bescho type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006011470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006002132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau sluiten is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, Mevr.

François, I., opsteller bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006003487 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 18/10/2006 numac 2006011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van Belgocontrol en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van Belgacom en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit dez type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006023139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het « Centre hospitalier universitaire de Liège » en tot vaststelling van de type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006023048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de parodontologie wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 05/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006203211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de b sluiten is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Landuyt, J., adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 17 oktober 2006 zijn benoemd tot : - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer Peters, P., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 november 2006; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, Mevr.

Van Wielendaele, C., eerstaanwezend opsteller bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 31/10/2006 numac 2006023095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2005 tot vaststelling van het globaal budget in 2005 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006203328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 2004 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006023087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006012479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen voor groentenconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren , van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arb type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006023079 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Universitair Verplegingscentrum Brugmann » sluiten is Mevr. Deprez, P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 oktober 2006.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006023039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 27/10/2006 numac 2006023038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006011469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 21/11/2006 numac 2006011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 24 en 25 augustus 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Namen en Luxemburg als een algemene ramp wordt bescho type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 23/11/2006 numac 2006011470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006002132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 16/11/2006 numac 2006011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau sluiten is de heer De Vocht, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 augustus 2006.

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 februari 2006 betreffende de afschaffing, voor bepaalde documenten, van het vereiste van eensluidend verklaring type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 08/11/2006 numac 2006023074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006000733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 2 juni 1999 houdende tijdelijke maatregelen betreffende het gebruik van het document voor begeleiding van slachtpluimvee bedoeld in artikel 7 van het k type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006011536 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, met het oog op het bepalen van de maximale jaarlijkse kostenpercent type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de leve type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 07/11/2006 numac 2006000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 juli 2006 tot wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 19/10/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van titel VII, hoofdstuk II, afdeling 1, van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, met betrekking tot de landverzekeringsovereenkomst sluiten is Mevr. Feyaerts, E., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 januari 2007.

Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021128 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021127 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021130 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021125 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021129 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021131 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021132 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » sluiten blijft aan Mevr.

Vynckier, E., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^