Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juni 2006 is Mevr. De Rouck, N., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij koninklij Hij zal het bu

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009960
pub.
04/12/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006022528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbe type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006000433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 06/07/2006 numac 2006022646 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 22/06/2006 numac 2006000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2002 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende het geldelijk in aanmerking nemen van de diensten verricht door vrijwilligers van openbare brandweerdiensten aangeworven type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006022518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en sluiten is Mevr. De Rouck, N., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

Bij koninklijk besluit van 20 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006000506 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 20/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006002081 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1994 betreffende het financiële beheer van SELOR als staatsdienst met afzonderlijk beheer sluiten is de heer Fabry, B., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006023211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006023163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 30/11/2006 numac 2006011531 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de artikelen 9, 10, 2°, 4° en 6°, en artikel 11, § 3, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzek type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006012458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten sluiten is de heer Govaert, L., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^