Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 18 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 april 2007, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Dufrasne, N., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Boussu. Betrokkene mag haar aanspraak op definitief v Bij minist

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009500
pub.
18/05/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007009400 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en recht type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007011174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot omzetting van bepalingen van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78 type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014127 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de maritieme beveiliging type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007011202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de openbaarmaking van de beslissingen van de Europese Commissie bedoeld in artikel 144 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 02/05/2007 numac 2007014149 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007003207 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo sluiten, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Dufrasne, N., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Boussu.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007009434 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, 6°, van het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot instelling van een Nationaal Instituut voor Criminalistiek, met het statuut van wetenschappelijke inrichting van de Staat type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007009440 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de erkenning van opleidingen in het kader van de toekenning van opleidingsverlof aan het personeel van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007001041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. - Duitse vertaling sluiten, is aan Mevr. Asselman, H., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Anderlecht, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007003242 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1935 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935, tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignati type ministerieel besluit prom. 09/05/2007 pub. 14/06/2007 numac 2007022887 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 5 van de wet van 27 juni 1969 type ministerieel besluit prom. 09/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007202108 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 09/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007202109 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 sluiten, is de heer Lengrand, D., voorlopig benoemd parketjurist binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Bij ministeriële besluiten van 14 mei 2007 : - is aan de heer Spaas, P., assistent bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Dufrasne, L., medewerker bij de griffie van het hof van beroep te Bergen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan de heer Willain, P., assistent bij de griffie van het hof van beroep te Bergen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Hocepied, M., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - blijft aan de heer Tronckay, A., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2007; - is aan Mevr. Vandenberghe, S., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. De Moor, M., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007; - is aan Mevr. Andreux, A., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan de heer Massut, J., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan de heer Mazay, H., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Janssens, P., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Angeloni, M.-C., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Lowis, G., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan de heer Zampieri, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Paquay, B., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. André, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 mei 2007; - is aan Mevr. Norga, S., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Godeaux, V., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Sebret, C., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Delots, M., medewerker bij de griffie van de rechtbank van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Gobert, L., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Loiselet, P., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - blijft aan Mevr. Vandennieuwembrouck, E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 12 juli 2007; - blijft aan Mevr. Van Bellingen, L., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Leuven, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 12 juli 2007; - is aan Mevr. Teller, F., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Verviers en te Eupen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Mervaille, M., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Doornik, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - blijft aan de heer Geerinckx, M., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 april 2007; - blijft aan Mevr. Cox, M., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - blijft aan Mevr. Houwaer, K., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan de heer Marmagne, E., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Perat N., medewerker bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Hornez, L., medewerker bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Bergen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Devienne, M., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Jacobs, K., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Turnhout, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - blijft aan Mevr. Pelsmaekers, L., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Leuven, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - blijft aan Mevr. Eecloo, M., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Brugge, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2007; - is aan Mevr. Nollet, N., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Brugge, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan de heer Philippot, M., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Dinant, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Widart, C., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Marche-en-Famenne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Delgoffe, C., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Trésignie, F., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Bergen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Fournier, C., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Jeral, N., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Dubois, D., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Verviers I en Herve, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Bouckaert, M., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. De Bie, C., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Sels, K., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer Verheijen, R., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Baert, E., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007; - is aan Mevr. Flamée, A., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^