Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 16 juli 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2007, dat in werking treedt op 31 juli 2007, is aan de heer Peeters, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel. Het is hem vergund de Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009678
pub.
16/07/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007011356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007002140 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende de controle op de uitvoering van het personeelsplan door de inspectie van Financiën type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 02/08/2007 numac 2007009697 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens type koninklijk besluit prom. 09/07/2007 pub. 08/08/2007 numac 2007007211 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools sluiten, dat in werking treedt op 31 juli 2007, is aan de heer Peeters, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de jaarrekening van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022889 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 augustus 2007, is Mevr. Sluse, N., advocaat, plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^