Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 november 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2007, in werking tredend op 31 oktober 2007 's avonds, is Mevr. Lavergne, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag ha Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009962
pub.
09/11/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2007, in werking tredend op 31 oktober 2007 's avonds, is Mevr. Lavergne, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007 is aan de heer Dessart, L., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn functies van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2007 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 21 oktober 2007 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, Mevr. Bourgoing, N., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2007; - vast benoemd griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, de heer Forthomme, J., griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2007; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, de heer Boets, L., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, Mevr. Franck, B., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - vast benoemd griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van koophandel te Luik, Mevr. Tits, J., griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2007;- - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt, Mevr. Baeyens, V., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2007.

Bij koninklijke besluiten van 22 oktober 2007 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. De Wispelaere, L., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, de heer Zampieri, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;- - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Leuven, Mevr. Buelens, I., adjunct-secretaris bij het parket van het arbeidshof te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek, Mevr. Allard de Bihl, S., griffier bij het vredegerecht van het kanton Sint-Gillis.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Gent, Mevr. De Jonge, J., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2007; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Eeklo, Mevr. De Pauw, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 25 oktober 2007 zijn benoemd tot : - vast benoemd griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : de heer Lenaerts, G., griffier bij deze rechtbank; de heer Beeckman, J. griffier bij deze rechtbank; de heer Potoms, W., griffier bij deze rechtbank; de heer Vandendriessche, G., griffier bij deze rechtbank.

Deze besluiten treden in werking op 1 december 2007; - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Jette, Mevr.

Hubrich, V., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 21 oktober 2007 zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, de heer Herman, S., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Tierenteyn, M., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Van Lijsebeth, K., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, Mevr. Jottard, F., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, Mevr. Sculier, F., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, Mevr. Bruyninckx, N., adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Doornik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, Mevr.

D'Hollander, Y., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijke besluiten van 22 oktober 2007 zijn benoemd tot : - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout : - Mevr. Van Goubergen, G., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket. - de heer Snoeck, G., adjunct-secretaris bij dit parket.

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, Mevr. De Frene, C., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, Mevr. Boeyaert, L., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2007 is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel, M. Trannoy, R., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijke besluiten van 25 oktober 2007 : - is de heer Crespin, J., griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 november 2007; - is Mevr. Nieuwejaers, L., secretaris bij het parket van het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij het parket van dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 oktober 2007;

Bij ministeriële besluiten van 5 november 2007 : - blijft aan Mevr. De Lathauwer, P., assistent bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen; - blijft aan Mevr. Verschaeren, F., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Loiselet, P., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Gobert, L., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^