Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 22 februari 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2008 : - is Mevr. Van der borght, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar - is Mev

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009109
pub.
22/02/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2008 : - is Mevr. Van der borght, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2008; - is Mevr. Dewachter, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, aangewezen tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 maart 2008.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008002018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008003071 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 06/03/2008 numac 2008024098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van gewone en plaatsvervangende assessoren bij de provinciale raden van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 11/03/2008 numac 2008022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 19 december 2007 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 14/03/2008 numac 2008022138 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 21/03/2008 numac 2008021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1965 tot uitvoering van de wet van 8 april 1965 houdende instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 14/02/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector sluiten, is de heer Verstraete, R., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functie van jeugdrechter in deze rechtbank, op datum van 29 februari 2008.

Bij koninklijke besluiten van 14 februari 2008, die in werking treden op de dag van de eedaflegging, zijn aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, voor een termijn van drie jaar : De heren : Bonnivert, A.;

Leboutte, D., substituten-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^