Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 17 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2008 wordt het koninklijk besluit van 27 mei 2008, waarbij Mevr. Raats, L., voorlopig werd benoemd tot referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, als niet-bestaande b Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009634
pub.
17/07/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2008 wordt het koninklijk besluit van 27 mei 2008, waarbij Mevr. Raats, L., voorlopig werd benoemd tot referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, als niet-bestaande beschouwd.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 23 juni 2008 's avonds, is aan Mevr. Vossen, M., ontslag verleend uit haar ambt van voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008, dat in werking treedt op 1 augustus 2008, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Luik, Mevr. Boisdequin, C., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2008 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Hoei-2-Hannuit, de heer Dizier, P., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Boussu, Mevr.

Doyen, H., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 9 juli 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2008, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, Mevr. Demin, I., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2008 zijn benoemd tot : - hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Brugge, de heer De Vriese, D., griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Nijvel, Mevr. Jacobs, M., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008 is voorlopig benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Mariman, J., juriste op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2008, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Vanbrabant, F., adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2008, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2008, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, Mevr. Debot, V., adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2008 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr.

Vroonen, H., assistent bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, de heer Vandendriessche, S., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel, Mevr. Cuvelier, K., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 11 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203588 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatst type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenko sluiten blijft aan Mevr. Devivier, P., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Hoei, met ingang van 24 juli 2008, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^