Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 25 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juni 2008 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Etterbeek, Mevr. Minnen, N., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Dit besluit treedt in werking op de dat Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009661
pub.
25/07/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2008 pub. 23/06/2008 numac 2008003287 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 18/06/2008 pub. 27/06/2008 numac 2008007121 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Nationaal Geographisch Instituut sluiten is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Etterbeek, Mevr. Minnen, N., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 30 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008013016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008009642 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Nijvel type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008009641 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Gent type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 14/07/2008 numac 2008022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 27°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/06/2008 pub. 16/07/2008 numac 2008011293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen sluiten, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, Mevr.

Colin, J., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2008.

Bij koninklijk besluit van 1 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008012858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008012879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008012877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008012905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008012862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008012850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008012865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies A sluiten, is vast benoemd tot griffier-hoofd van dienst bij het Hof van Cassatie, Mevr. Merckx, K., griffier bij dit hof.

Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2008.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij De Post type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht De Post type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van Regeringscommissarissen, evenals de aanduiding van plaatsvervangers bij de NMBS-Holding, de NMBS en bij Infrabel type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel sluiten, is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, de heer Machtelinckx, J., adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 9 juli 2008, zijn benoemd tot : hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Dendermonde- Hamme, Mevr. Janssens, M., griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 september 2008; eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Dinant, Mevr. Willem, P., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008013047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51 en 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008024314 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2008 aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008022422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. 13/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt sluiten, is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, Mevr.

Dubois, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 4 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de afdeling « expertisecentrum voor comapatiënten » moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 08/07/2008 numac 2008007123 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 08/07/2008 numac 2008007122 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1998 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenkomt in de kostprijs van de magistrale type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 toepasselijk worden verklaard op de afdeling « expertisecentrum voor comapatiënten » type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de afdelingen « expertisecentrum voor comapatiënten » type koninklijk besluit prom. 04/06/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 105 tot 113 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties sluiten, is benoemd tot hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Oudenaarde, de heer De Rouck, J., secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 september 2008.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 08/07/2008 numac 2008022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2008, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008024310 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2007 tot benoeming van de leden van het bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008202374 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008012824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008012831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008012826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overst type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008012811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen ressorteren, gelegen in de arrondissementen Roeselare en Kortrijk van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzak sluiten, is vast benoemd tot secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. De Sagher, M., secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2008.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij De Post type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht De Post type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van Regeringscommissarissen, evenals de aanduiding van plaatsvervangers bij de NMBS-Holding, de NMBS en bij Infrabel type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel sluiten, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, de heer Paulus, H., adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2008.

Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2008, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Humblet, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : Mevr. Delfosse, V., medewerker bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Nelissen, M., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 16 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008003298 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008009652 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van een Belgische kandidate voor de verkiezing tot het ambt van rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008009723 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit van 16 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008009701 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot bepaling van de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008003299 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing sluiten, is de heer Servranckx, P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 november 2008.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 08/07/2008 numac 2008022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2008, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008024310 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008012812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2007 tot benoeming van de leden van het bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 01/07/2008 numac 2008202374 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008012824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het brugpensioen na ontslag type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008012831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008012826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende een aanvullende vergoeding in geval van overst type koninklijk besluit prom. 29/06/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008012811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen ressorteren, gelegen in de arrondissementen Roeselare en Kortrijk van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzak sluiten, is de heer Clerbout, T., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 augustus 2008.

Bij ministeriële besluiten van 25 juni 2008 : - is aan Mevr. Courtois, P., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Aarlen en Messancy, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2008 en komt ten einde op 31 augustus 2008; - is aan de heer Besohé, E., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2008 en komt ten einde op 31 augustus 2008; - is aan Mevr. Planchard, V., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Malmedy-Spa-Stavelot, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2008 en komt ten einde op 31 augustus 2008; - is aan Mevr. Van Trimpont, G., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Edingen-Lens, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2008 en komt ten einde op 31 augustus 2008; - is aan de heer Lecutier, V., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Péruwelz-Leuze-en-Hainaut, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2008 en komt ten einde op 31 augustus 2008.

Bij ministeriële besluiten van 2 juli 2008 : - blijft aan Mevr. Begon, D., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. El, Kalai, medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Pirlian, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft aan Mevr. Vandenameele, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Etterbeek, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - blijft aan de heer Mannaerts, A., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - blijft aan Mevr. Manand, I., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Bastenaken-Neufchâteau, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - blijft aan Mevr. Eecloo, M., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203553 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009635 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeuren van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008009693 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008203011 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aankoop door onteigening ten algemenen nutte van een gebouw gelegen Armentièresstraat 167C te 7782 Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203585 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten, is aan Mevr. Deblauwe, V., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Waver, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2008 en komt ten einde op 31 augustus 2008.

Bij ministerieel besluit van 11 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008009646 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de jury van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 19, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatstussenko type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van bijzitters technici en niet-technici bij de Hogere Vergoedingscommissie ingesteld bij artikel 31, § 1, van de wet van 14 april 1965, gewijzigd bij de wet van 12 juli 1976, tot regeling van de financiële Staatst type ministerieel besluit prom. 11/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203588 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten, blijft aan de heer Geysels, J., griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk zijn ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij ministeriële besluiten van 18 juli 2008 : - is een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Oudergem, van de heer Willegems, B., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008; - blijft aan Mevr. Lippens, N., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Van der Beken, M., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Anderlecht, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - is aan Mevr. Merckx, P., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Oudergem, te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 september 2008; - is aan Mevr. Beghain, V., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Moeskroen-Komen-Warneton, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2008 en komt ten einde op 31 augustus 2008; - is met ingang van 31 juli 2008 's avonds, een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van : de heer De Bouw, P., assistent bij dit parket;

Mevr. Deckx, G., assistent bij dit parket; de heer De Raymaeker, T., assistent bij dit parket; de heer François, C., assistent bij dit parket; de heer Grosemans, J., assistent bij dit parket; de heer Hendrickx, M., assistent bij dit parket; de heer Mertens, Y., assistent bij dit parket;

Mevr. Plaisant, Y., assistent bij dit parket;

Mevr. Theismann, E., assistent bij dit parket;

Mevr. Thesin, N., assistent bij dit parket;

Mevr. Tuypens, D., assistent bij dit parket; de heer Van Wouwe, R., assistent bij dit parket; de heer Versaen, F., assistent bij dit parket;

Mevr. Burggraeve, M.-T., medewerker bij dit parket;

Mevr. De Reuse, A., medewerker bij dit parket;

Mevr. Luckx, A.-M., medewerker bij dit parket;

Mevr. Philippart, D., medewerker bij dit parket; blijft aan Mevr. Mossiat, V., medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^