Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 26 augustus 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008 wordt het artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 november 2007, waarbij de heer Van Camp, A., griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in r Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009721
pub.
26/08/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 februari 2008 wordt het artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 november 2007, waarbij de heer Van Camp, A., griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste wordt gesteld, als volgt gewijzigd : « Dit besluit treedt in werking op 30 september 2008 's avonds ».

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2008, in werking tredend op 31 juli 2008 's avonds, is de heer Stievenart, D., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2008, in werking tredend op 31 augustus 2008 's avonds, is de heer Kempen, D., hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Verviers, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 juli 2008 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme, de heer Dewitte, C., adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 28 juli 2008 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen, Mevr. Brosens, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 30 juli 2008 : - is benoemd tot adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Van der Geeten, E., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het derde kanton Leuven.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 oktober 2008; - is voorlopig benoemd tot referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, de heer Callebaut, L., licenciaat in de rechten, adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van het hof van beroep te Luik, Mevr. Petit, P., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, de heer Verbrugghe, D., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, de heer De Praetere, V., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 12 augustus 2008, zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Dabompré, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Nijvel, Mevr. Henne, V., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik, Mevr. Dasse, F., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Doornik, Mevr. Comian, B., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Doornik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Namen, Mevr. Rouer, F., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008; - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Charleroi, Mevr.

Cherville, S., adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Charleroi, de heer Remy, J., medewerker bij dit parket;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2008 is de heer Wachtelaer, H., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 augustus 2008.

Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008024335 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten sluiten is de heer Callebaut, L., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij het hof van beroep te Antwerpen.

Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2008 pub. 25/08/2008 numac 2008000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan het personeel dat titularis is van operationele graden bij de Civiele Bescherming sluiten is aan de heer Tavernier, R., assistent bij de griffie van het arbeidshof te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^