Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2008, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen : de heren : - Van Eng - Janssens, Th., wo

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009764
pub.
10/09/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2008, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen : de heren : - Van Engelen, X., wonende te Kalmthout, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2009; - Janssens, Th., wonende te Antwerpen, voor een termijn eindigend op 15 mei 2011; te Mechelen : - de heer Waeben, K., wonende te Grimbergen, voor een termijn van vijf jaar; te Gent : - de heer De Waele, J., wonende te Lochristi, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2011; te Oudenaarde : - de heer Vandemeulebroeke, M., wonende te Oudenaarde, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008011483 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2008-2009 type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008007178 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2007-2008 van de 158e promotie polytechniek type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009011013 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2006 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Duits type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009011012 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2007 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Duits type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 5.000.000 EUR in 2008 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het type koninklijk besluit prom. 30/08/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008003350 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2008 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren voor 1 december 2008, is heer Bassens, F., wonende te Kaprijke, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, voor een termijn van vijf jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^