Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 21 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 april 2008, in werking tredend op 30 november 2008 's avonds, is de heer Wouters, R., hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aan Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009941
pub.
21/11/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 april 2008, in werking tredend op 30 november 2008 's avonds, is de heer Wouters, R., hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2008, in werking tredend op 30 november 2008 's avonds, is de heer Thomas, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 is de heer Herman, S., voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, in vooropzeg geplaatst.

Bij koninklijke besluiten van 12 november 2008 : - is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Merelbeke, de heer Delmulle, K., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is Mevr. Haes, D., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 november 2008.

Bij ministerieel besluit van 5 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008007242 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 05/11/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008204589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 05/11/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008204108 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2008 tot bepaling van het model van vergaderingsverslag betreffende de plaatselijke commissie inzake bericht van gas- en stroomonderbreking en tot opheffing van het ministerieel be type ministerieel besluit prom. 05/11/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008204588 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 05/11/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008204587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten blijft aan Mevr. Dignef, K., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Turnhout, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 06/11/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008022607 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 06/11/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008003444 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juli 1970 tot uitvoering van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type ministerieel besluit prom. 06/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204592 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 13 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 06/11/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204591 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 06/11/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008011460 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit vaststellende de vergoeding betreffende het commercieel hergebruik van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen sluiten is aan Mevr. Schoofs, M., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 7 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008021105 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel type ministerieel besluit prom. 07/11/2008 pub. 25/11/2008 numac 2008011482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de verplichte terugname met het oog op wijziging van het hefplatform voor een persoon met een handicap van het merk Moris/Liftelec type « My lift - MLO VO. 1 », geïnstalleerd in de rue Rodgy Thier 4, te Jupille sluiten blijft aan de heer Geerinckx, M., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 14 november 2008 : - is een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Leuven, van de heer Vandepoel, M., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008; - blijft aan Mevr. Melaerts, N., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan de heer Bossiroy, F., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Nasdrovisky, A., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Gobert, L., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan Mevr. Pillod, V., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan Mevr. Auverlot, I., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Doonik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - blijft aan Mevr. Fournier, C., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Jeral, N., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 4 augustus 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008002095 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit betreffende de gesteldheid van de gerechtsbrief type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de jury voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing, in de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, van de bevoegde hiërarchisch meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 04/08/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008202845 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in een deel van de Samber en een deel van de Maas vanaf de sluis van Montignies-sur-Sambre tot aan het meet- en monsternemingsstation Aquapol in Andenne sluiten is Mevr. Lambrechts, V., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Bij ministeriële besluiten van 28 oktober 2008 : - is Mevr. Verguts, I., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het hof van beroep te Antwerpen; - is Mevr. Volders, C., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het hof van beroep te Antwerpen.

Bij ministerieel besluit van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008014346 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verkorting van de duur van de opleidingen die door de naamloze vennootschap Trainsport zullen worden verstrekt in het raam van haar erkenning als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuu type ministerieel besluit prom. 14/11/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008011504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van een instelling die de opleiding verstrekt van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 14/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009200459 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 12, programma 02 van organisatieafdeling 16, programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegr sluiten blijft aan Mevr. De Waele, M., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^