Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 25 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 november 2008 : - is aan de heer Janssens, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Het is hem vergund d - is aan de

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009945
pub.
25/11/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 november 2008 : - is aan de heer Janssens, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is aan de heer Linden, U., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 november 2008 is Mevr. Dery, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank op datum van 1 december 2008.

Bij koninklijk besluit van 14 november 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Vanhessche, H., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^