Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008 is de aanwijzing van Mevr. Verstreken, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf Bij ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009977
pub.
05/12/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij De Post sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Verstreken, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 januari 2009.

Bij koninklijke besluiten van 10 juli 2008 : - is de aanwijzing van Mevr. Rusinowski, M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 januari 2009; - is de aanwijzing van Mevr. Joliet, V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 januari 2009.

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan type koninklijk besluit prom. 12/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk sluiten is de aanwijzing van de heer Claeys Boùùaert, Ph., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in hoger beroep in dit hof, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 januari 2009.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008002115 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten sluiten is de aanwijzing van de heer Vanderhaeghen, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 januari 2009.

Bij koninklijk besluit van 12 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2008 pub. 16/01/2009 numac 2008024489 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van raden van de Orde der dierenartsen sluiten, is de aanwijzing van de heer Stéphany, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 januari 2009.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^