Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 januari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2008, dat in werking treedt op 31 januari 2009, is de heer Tollebeeck, R., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aan Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009005
pub.
09/01/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2008, dat in werking treedt op 31 januari 2009, is de heer Tollebeeck, R., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 november 2008, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 februari 2009, is Mevr. Pichueque, S., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Charleroi en te Bergen.

Bij ministerieel besluit van 24 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008003523 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten sluiten is aan de heer Berneman, S., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om een ambt uit te oefenen bij de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie voor een maximumduur van zes jaar, met ingang van 1 januari 2009.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^