Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 17 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008, in werking tredend op 31 maart 2009 's avonds, is Mevr. Herbots, L., griffier bij het vredegerecht van het kanton Kontich, op haar verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspra Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009199
pub.
17/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008000372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 05/06/2008 numac 2008024218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1977 tot vaststelling van de criteria die van toepassing zijn voor de programmatie van verschillende soorten ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 09/05/2008 pub. 23/05/2008 numac 2008022258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekk sluiten, in werking tredend op 31 maart 2009 's avonds, is Mevr. Herbots, L., griffier bij het vredegerecht van het kanton Kontich, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 17/06/2008 pub. 08/12/2008 numac 2008001001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Duitse vertaling sluiten, in werking tredend op 31 maart 2009 's avonds, is Mevr. Geysen, S., griffier bij het vredegerecht van het kanton Aarschot, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008009877 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamlo type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008013384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2009 (1) sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2009 's avonds, is Mevr. Noerens, L., griffier bij het arbeidshof te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008024503 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan sommige erkende geïntegreerde diensten voor thuisverzorging voor de periode van 1 september 2008 tot 31 januari 2009 in het kader van een project ter bevordering van de communicatie tussen zorgv type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2009 's avonds, is Mevr. Amelinckx, G., griffier bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2009 's avonds, is de heer Deleu, M., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Oostende, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009002017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2008 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009018100 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Project Farmaka » voor het jaar 2009 sluiten, dat in werking treedt op 31 maart 2009 's avonds, is de heer Mertens, H., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/02/2009 pub. 17/03/2009 numac 2009009175 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 150.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Bergen, de heer Bierwisch, K., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Seneffe.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 27 februari 2009 blijft aan de heer De Liège, W., assistent bij het parket van het arbeidshof te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij het parket van dit hof te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 6 maart 2009 : - blijft aan de heer Jacob, T., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen. - is het ministerieel besluit van 7 oktober 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008022562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten, waarbij aan de heer Dumont, R., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tijdelijk opdracht blijft gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen, opgeheven op 25 februari 2009 's avonds.

Aan betrokkene blijft, met ingang van 26 februari 2009, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van griffier te vervullen bij deze rechtbank; - blijft aan Mevr. Begon, D., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is het ministerieel besluit van 21 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008003461 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 21/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008204386 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 2007, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfs sluiten, waarbij aan Mevr.

Monfort, D., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tijdelijk opdracht blijft gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen, opgeheven op 6 maart 2009 's avonds.

Aan betrokkene blijft, met ingang van 7 maart 2009, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van griffier te vervullen bij deze rechtbank; - blijft aan Mevr. El Kalai, I., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Pirlian, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 10 maart 2009 : - blijft aan de heer Stainier, D., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Destrebecq, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Depoortere, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Demesmaeker, L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan de heer Van der Goten, D., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Hasselt, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^