Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 24 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 april 2009, zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van koophandel te Turnhout, Mevr. Peeters L., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Turnhout. Dit besluit treedt in griffier bij

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009290
pub.
24/04/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 april 2009, zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van koophandel te Turnhout, Mevr. Peeters L., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Turnhout.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 mei 2009; griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Gent, Mevr.

Persoons V., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009015049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 25/03/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009014094 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de uitvoering van de werken van burgerlijke bouwkunde voor de aanleg van een derde en vierde spoor op de spoorlijn 124 gelegen op het grondgebied van de gemeente Ukk type koninklijk besluit prom. 25/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009014112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan ambtenaren van het Directoraat-generaal dat bevoegd is voor het vervoer van zaken over de weg sluiten, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, Mevr. Naert S., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 1 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2009 pub. 14/04/2009 numac 2009014078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld v type koninklijk besluit prom. 01/04/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009003115 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 type koninklijk besluit prom. 01/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009002024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 01/04/2009 pub. 06/05/2009 numac 2009014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning en intrekking van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen sluiten, is benoemd in de vakklasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het parket van het hof van beroep te Brussel, de heer Herregods, P., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van dit hof.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 september 2009.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 7 juni 2009 type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 22/04/2009 numac 2009002022 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009007092 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing en benoeming van leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling va sluiten, is voorlopig benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, Mevr. Stock, K., medewerker op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 8 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de externe plaatsvervangende bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van koolstofdioxide, propiconazool, difenacum, K-HDO, IPBC en thiame sluiten, blijft aan Mevr. Bakkovens, G., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 10 april 2009 : blijft aan de heer Stevens, P., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sint-Gillis, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan Mevr. Nurra, B., medewerker bij het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 20 april 2009 : blijft aan Mevr. Melkenbeeck, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen; blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen te vervullen aan : Mevr. Daems, A., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Franssens, S., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Lernout, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Vanveldhoven, P., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Weyn, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; is aan Mevr. Vloe(s)berghs, W., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen aan : Mevr. Beeken, N., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Ceuppens, L., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Courtoy, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. de Biolley, A., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Delat, C., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Harpigny, J.-M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Hemmeryckx, F., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Heuslich, O., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Kuys, I., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Mathelot, G., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Melaerts, N., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Meulenyser, G., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Mouffe, E., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Parubaj, V., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Sauvage, C., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Spitaels, S., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Troch, G., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Van der Hoeven, V., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Verlaeten, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Vigil, Garcia V., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Wansart, P.-M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Colot V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; blijft aan de heer Mercier, P., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel te vervullen aan : de heer De Loose, Y., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. De Schrijver, N., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; de heer Gielis, D., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Mechelen, met opdracht zijn ambt te vervullen bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel;

Mevr. Lesage, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Sonnu, S., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Van Der Poorten, C., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Achtergael, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Van Der Poorten, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; blijft aan Mevr. Pillod, V., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; is aan Mevr. Brems, J., griffier bij het vredegerecht van het kanton Westerlo, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; blijft aan Mevr. De Jonge, J., griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de arbeidsrechtbank te Gent te vervullen; blijft aan Mevr. Asselman, H., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Anderlecht, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan de heer Lardot, D., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft aan de heer Schippefilt, M., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Schaarbeek, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de politierechtbank te Brussel te vervullen aan : de heer Broodcoorens, F., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Delaunoit, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Nieland, F., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Ruys, L., medewerker bij de griffie van deze rechtbank; blijft aan Mevr. Trésignie, F., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Bergen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^