Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 juni 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 mei 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Bael, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris te standplaa Het is

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009379
pub.
02/06/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 mei 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Bael, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris te standplaats Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 13 juli 2009, is aan de heer Desimpel, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Komen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2008, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 10 december 2009, is aan de heer Capelle, M., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Luik (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009, is aan de heer d'Harveng, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Vloesberg.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 18 mei 2009, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : -is de heer Van Bael, A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton); - is de heer Coppens, T., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

De standplaats is gevestigd te Vosselaar; - is de heer Caeymaex, A., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Luik; - is de heer Vanstaen, J., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Doornik.

De standplaats is gevestigd te Komen.

Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009, is het aantal notarissen van het gerechtelijk arrondissement Doornik op tweeënveertig teruggebracht.

De standplaats te Vloesberg, vacant ingevolge het ontslag van de heer d'Harveng, M., wordt opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de kamers van beroep en van de speciale kamer van beroep voor politieke gevangenen bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van geneesheren-experten bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-ambtenaar bij de kamer van beroep en bij de speciale kamer van beroep voor politieke gevangenen van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202751 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister houdende benoeming van de vakjury voor de goedkeuring van de globale concepten 2010-2013 van de instellingen voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202855 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingsuitgaven van de Kunstencommissie van het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de mandaten van de werkende en de plaatsvervangende leden van de Vestigingsraad en tot benoeming van een plaatsvervangend lid type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009203326 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 sluiten, is het verzoek tot de associatie van de heren Van Bael, J., Holvoet, F., Van Bael, A. en Mevr. Verhaert, E., geassocieerde notarissen ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton) en van de heer Van Bael, R., kandidaat-notaris, om de associatie « VAN BAEL HOLVOET VAN BAEL & VERHAERT » ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton) te vormen goedgekeurd.

De heer Van Bael, R., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton).

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^