Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2009 is de aanwijzing van de heer Langlois, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn Bij k

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009558
pub.
06/08/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009012053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009012052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009012051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot instelling van een regeling van aanvul type koninklijk besluit prom. 17/02/2009 pub. 02/04/2009 numac 2009024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2006 betreffende de organisatie en de werking van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en programma's die aanzienlijke effecten kunnen heb sluiten is de aanwijzing van de heer Langlois, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2009.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 b type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009018052 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de officiële controle van diervoeders type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2007 en 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35septies, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasiev type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009003107 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de Gouverneur van de Nationale Bank van België sluiten is de aanwijzing van de heer De Mot, L., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 september 2009.

Bij koninklijk besluit van 20 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie als toezichthoudende instantie voor de federale maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Godefrood, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2009.

Bij koninklijke besluiten van 7 juni 2009 : - is de aanwijzing van de heer Dauchot, B., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 september 2009; - is de aanwijzing van de heer Michielsen, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 augustus 2009; - is de aanwijzing van de heer Werts, Th., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 augustus 2009; - is de aanwijzing van de heer de Formanoir de la Cazerie (jonkheer), E., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 augustus 2009; - is de aanwijzing van Mevr. Cheront, M.-N., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 september 2009.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009009460 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot samenstelling van de raad van bestuur en tot benoeming van een bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van Infrabel type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijzigingen in de samenstelling van het Commissariaat-Generaal van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shanghai in 2010 type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009009462 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009009461 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Sevens, V., substituut-procureur des konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 augustus 2009.

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009202534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009202694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009024273 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2004 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken sluiten is de benoeming van Mevr.

Spits, S., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 september 2009.

Bij koninklijk besluit van 30 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/06/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009011293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten type koninklijk besluit prom. 30/06/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel sluiten is de aanwijzing van de heer Sanhaji, N., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 september 2009.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009202900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009003261 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009009531 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2006 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen binnen sluiten is de heer Mawet, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, met ingang van 1 september 2009.

Bij Koninklijke besluiten van 15 juli 2009 : - is de heer Allossery, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functie van jeugdrechter in deze rechtbank, op datum van 31 augustus 2009; - is Mevr. Bourgois, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, aangewezen tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2009; - is de aanwijzing van de heer Van Wambeke, Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2009; - is de aanwijzing van de heer Cox, L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2009.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^