Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2009 wordt in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 mei 2009, waarbij de heer Hoebeke, G., in ruste is gesteld op 31 mei 2009 's avonds, het woord "griffier" vervangen door Bij koninklijk b

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009740
pub.
23/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009009644 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de doctors, licentiaten of masters in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van artikel 43sexies, tweede en derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik d sluiten wordt in artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 mei 2009, waarbij de heer Hoebeke, G., in ruste is gesteld op 31 mei 2009 's avonds, het woord "griffier" vervangen door het woord "griffier-hoofd van dienst".

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van type koninklijk besluit prom. 14/10/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009022516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de kennisgeving van de beslissingen sluiten is aan de heer Geerkens, P., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.

Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009003398 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 16/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009204621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques sluiten is aan Mevr. Bastiaensen, M.-J., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 19 oktober 2009 : Is aan de heer Lepers, P.-Ph., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Oudergem, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Is aan Mevr. Persoons, V., griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Gent, opdracht gegeven in vakklasse A2 om tijdelijk het ambt van hoofdgriffier van het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Blijft aan Mevr. Gemis, M., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Tongeren, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Van Bellingen, L., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Halle, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. De Troyer, M.-C., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Aalst, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^