Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 12 november 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juni 2009, in werking tredend op 30 november 2009 's avonds, is de heer Poelmans, G., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren, op zijn verzoek in ru Betrokk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009780
pub.
12/11/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 23/03/2010 numac 2009022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren sluiten, in werking tredend op 30 november 2009 's avonds, is de heer Poelmans, G., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Commissie « Ondernemingsplannen » type koninklijk besluit prom. 29/06/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen sluiten, in werking tredend op 30 november 2009 's avonds, is Mevr. De Vuyst, B., griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009204497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 31/08/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204784 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2009 sluiten, in werking tredend op 30 november 2009 's avonds, is de heer Seret, P., hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^