Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 maart 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 december 2009 is Mevr. De Wael, B., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij Bij koninklijk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009179
pub.
03/03/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003416 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009205303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 29/03/2010 numac 2009205211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 to type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 08/12/2009 numac 2009205596 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009204981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 17/03/2010 numac 2009012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar, met uitzondering van de type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 17/03/2010 numac 2009204982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het aanvullend sociaal voordeel toegekend door het "Sociaal Fonds voo sluiten is Mevr. De Wael, B., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2010000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit inzake toepassing van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing voor militairen die naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Za type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 21/06/2010 numac 2009012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009012273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009205755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van sommige werknemers type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 26/02/2010 numac 2009012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de pro type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 11/02/2010 numac 2009012267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de tarifaire voordelen voor de personeelsleden op wie d sluiten is Mevr. van der Straeten, Ch., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, benoemd tot Officier in de Kroonorde.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2010 pub. 17/02/2010 numac 2010200350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 10/02/2010 pub. 16/02/2010 numac 2010021012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. 10/02/2010 pub. 23/02/2010 numac 2010200283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Paritair Comité voor gewoon pottengoed in potaarde, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 10/02/2010 pub. 22/02/2010 numac 2010003030 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 10/02/2010 pub. 21/03/2011 numac 2011000157 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/2010 pub. 23/02/2010 numac 2010200268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting type koninklijk besluit prom. 10/02/2010 pub. 17/02/2010 numac 2010200397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens e sluiten is de heer Balaes, J.-C., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Fontaine-l'Evêque, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^