Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 april 2010

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009, dat in werking treedt op 30 april 2010, is Mevr. De Kempeneer, I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pe Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009385
pub.
02/04/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009003261 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009011367 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de procedure tot erkenning van een pakket « Internet voor iedereen II » en houdende contro type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009022365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, met het oog op de optrekking voor het jaar 2009 van de jaarlijkse bijslag ten gunste van de rechtgevende sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2010, is Mevr. De Kempeneer, I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009009605 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Ieper sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2010, is de heer Ramaekers, J., toegevoegd rechter in de politierechtbank te Hasselt, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 september 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009018340 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2010, is de heer Bergeret, A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009022617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011561 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van ondernemingsloketten type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009022602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009003461 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de BTW-opgave van de intracommunautaire handelingen type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009003460 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 23 met betrekking tot de jaarlijkse lijst van de BTW-belastingplichtige afnemers type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009003462 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 56 met betrekking tot de teruggave inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggave type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009003463 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 4, 7, 10, 18, 22, 31 en 54 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2010, is aan de heer Grondal, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 mei 2009 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Namen en van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofds type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 21 en 22 juli 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Luik als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geog type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 21 en 22 juli 2009 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 26 en 27 juni 2009 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ram type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 9 juni 2009 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ra sluiten, dat in werking treedt op 30 april 2010, is aan de heer Jansen, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 21/06/2010 numac 2009012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 12/04/2010 numac 2009205763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de rusttijden type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 12/01/2010 numac 2010003005 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2010 van zilveren herdenkingsmuntstukken van 10 euro en van gouden herdenkingsmuntstukken van 12 1/2, 50 en 100 euro type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 27/01/2010 numac 2009205888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van feestdagen in 2010 (1) sluiten, dat in werking treedt op 1 mei 2010, is de heer Van de Poel, E., notaris ter standplaats Putte, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg.

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2010 pub. 19/02/2010 numac 2010022111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 1, en 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor ge type koninklijk besluit prom. 31/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010002006 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administr type koninklijk besluit prom. 31/01/2010 pub. 18/02/2010 numac 2010200791 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 31/01/2010 pub. 19/02/2010 numac 2010022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 31/01/2010 pub. 06/12/2010 numac 2010022472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. 31/01/2010 pub. 18/02/2010 numac 2010022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 31/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010003068 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 1 mei 2010, is de heer Royen, G., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen.

Bij koninklijk besluit van 2 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2010 pub. 18/02/2010 numac 2010014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van de spoorbypass van de spoorlijn 25N en voor de heraanleg van de stationsomgeving te Mechelen en gelegen op het grondgebied van de gemeente Mechelen van a sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren voor 1 mei 2010, is Mevr. Schoors, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^