Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 mei 2010

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2010, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is Mevr. Devaux, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, aangewezen als eerste substituut Het ber

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009475
pub.
05/05/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010009402 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 18/05/2010 numac 2010022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels voor en de aard van de inschrijvingen die de ondernemingen onder elektronisch beveiligde vorm kunnen meedelen aan de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van kunstmatige optische straling op het werk type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 17/05/2010 numac 2010022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekk type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010009453 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot oprichting te Saint-Hubert van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is Mevr. Devaux, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, aangewezen als eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank voor een termijn van drie jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^