Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 07 mei 2010

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 april 2010, is benoemd in de vakklasse van niveau A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, de heer Depret, E., licentiaat in de rechten. Dit besluit t Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009490
pub.
07/05/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 12/05/2010 numac 2010022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, 14, 20, 21 en 25, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundi type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010011178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010011193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2009 tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 26/05/2010 numac 2010011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van rechtskundig bijzitters en van plaatsvervangend rechtskundig bijzitters in de provinciale Raden van de Orde van Architecten sluiten, is benoemd in de vakklasse van niveau A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, de heer Depret, E., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 20 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010014080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 20/04/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010003270 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 20/04/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010003271 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 20/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk vol bloed en sommige labiele bloedproducten type koninklijk besluit prom. 20/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de wet van 10 september 2009 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van sluiten, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, Mevr. Guebels, O., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2009 houdende vaststelling van het regime en de werkingsregels, toepasbaar op de woonunits, als bedoeld in artikel 74/8, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegan type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010202244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010009402 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 17/05/2010 numac 2010018169 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen bedoeld bij artikel 12 van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen sluiten, is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Hoei, Mevr. Haond, L., griffier bij het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 26 april 2010, zijn benoemd tot : griffier bij de arbeidsrechtbank te Nijvel, Mevr. François, C., griffier bij de rechtbank van koophandel te Nijvel.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; griffier bij het vredegerecht van het kanton Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize, de heer Devalte, C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 3 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2010 pub. 12/05/2010 numac 2010003298 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 03/05/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203890 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 03/05/2010 pub. 23/07/2010 numac 2010203889 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten, is aan Mevr. Devivier, P., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Hoei, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^