Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 11 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 is Mevr. Bonne, F., voorlopig benoemd griffier bij het hof van beroep te Brussel, in vooropzeg geplaatst. De opzeggingstermijn van drie maanden vangt aan op 1 juni 2010. Bij koni Dit besluit heef

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009560
pub.
11/06/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juni 2010 is Mevr. Bonne, F., voorlopig benoemd griffier bij het hof van beroep te Brussel, in vooropzeg geplaatst.

De opzeggingstermijn van drie maanden vangt aan op 1 juni 2010.

Bij koninklijk besluit van 19 mei 2010 is aan Mevr. Bruyninckx, K., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 27 april 2010.

Bij ministerieel besluit van 26 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/05/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010003346 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2010-2015 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2010-2018 type ministerieel besluit prom. 26/05/2010 pub. 31/05/2010 numac 2010000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers, met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezing van de Federale Wetgeven sluiten is aan Mevr. Dockx, P., assistent bij de griffie van de politierechtbank te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 1 juni 2010 : - is aan Mevr. Dekort, I., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Hoogstraten, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2010 en eindigt op 31 juli 2010; - is aan Mevr. Van Gestel, N., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Hoogstraten, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2010 en eindigt op 31 augustus 2010.

Bij ministeriële besluiten van 7 juni 2010 : - is aan de heer Bonnewijn, F., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het derde Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk en gedeeltelijk zijn ambt te vervullen bij het vredegerecht van het vierde kanton Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Blockmans, I., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Etterbeek, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van het kanton Oudergem te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 26/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010009457 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de secretaris van de Commissie van Toezicht type ministerieel besluit prom. 26/04/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010027080 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 2 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 26/04/2010 pub. 08/06/2010 numac 2010027079 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 1 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB sluiten is Mevr. Verzeni, L., juriste op arbeidsovereenkomst (referendaris) in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de arbeidsrechtbank te Brussel.

Bij ministerieel besluit van 27 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2010 pub. 03/06/2010 numac 2010002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 16, § 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type ministerieel besluit prom. 27/05/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010203932 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 sluiten is de heer Dockier, B., jurist (referendaris) op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij de arbeidsrechtbank te Bergen.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2010 pub. 01/06/2010 numac 2010003336 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 18/05/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010009517 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffie sluiten is Mevr. Sauwens, I., parketjurist in de vakklasse A1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^