Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 juni 2010, is aan Mevr. Aerts, K., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist in de vakklasse A1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Dit besluit treedt Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009614
pub.
02/07/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 juni 2010, is aan Mevr. Aerts, K., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist in de vakklasse A1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2010 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2010, is benoemd tot griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, de heer Van Loo, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 28 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 09/07/2010 numac 2010000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het UBPol inzake de vrijstellingen van selectieproeven in het raam van de externe aanwerving voor de politiediensten type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 16/07/2010 numac 2010007206 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010007221 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010204739 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van het gezondheidscentrum te Sankt Vith type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010203738 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Dottenijs type ministerieel besluit prom. 28/06/2010 pub. 20/04/2011 numac 2011000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het UBPol inzake de vrijstellingen van selectieproeven in het raam van de externe aanwerving voor de politiediensten. - Duitse vertaling sluiten, is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, van Mevr.

Looverie, A., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 juni 2010 's avonds.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010203557 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van de punten 7 en 12 van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2009 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 houdende het reglement van de hypotheekleningen type ministerieel besluit prom. 17/06/2010 pub. 17/09/2010 numac 2010027199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de kentekens die de domaniale politieagenten moeten dragen bij de uitoefening van hun ambt sluiten, is aan Mevr. Calonne, S., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Moeskroen-Komen-Waasten, opdracht gegeven om tijdelijk het amt bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2010 en komt ten einde op 31 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 15/07/2010 numac 2010031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3 van het ministerieel besluit van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaats type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010027155 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2009 type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten, is aan Mevr. Harvengt, L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Doornik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 04/08/2010 numac 2010027172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003396 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2010, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 10, eerste lid, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010203670 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010024222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing in de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de bevoegde hiërarchische meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van scho type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010003395 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2010, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie v type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010021070 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën type ministerieel besluit prom. 22/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010203573 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de vereiste titels en nodige ervaring van de personen belast met de opleiding van de directeurs van instellingen voor de opvang en huisvesting van bejaarde personen sluiten, is aan Mevr. Diels, K., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 7 juli 2010.

Bij ministerieel besluit van 23 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van de sociale verzekering in geval van faillissement bedoeld in hoofdstuk 10 van de wet van 19 mei 2010 houd type ministerieel besluit prom. 23/06/2010 pub. 03/06/2011 numac 2011031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels voor de medische controle van toepassing op de personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 23/06/2010 pub. 16/07/2010 numac 2010018256 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende erkenning van deskundigen in toepassing van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze ove type ministerieel besluit prom. 23/06/2010 pub. 05/07/2010 numac 2010011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 23/06/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2007 tot toekenning van een subsidie aan de stad Luik ter ondersteuning van een « pilootproject inzake de behandeling door middel van diacetylmorfine » sluiten, is aan Mevr. Baire, I., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 28 juni 2010 : - is aan de heer Anciaux, F., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer Hoogewys, E., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer Philippart de Foy-Vandendyck, J.-M., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Bastenaken- Neufchâteau, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2010 en komt ten einde op 31 juli 2010 's avonds; - is aan Mevr. Manand, I., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Bastenaken-Neufchâteau, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2010 en komt ten einde op 31 augustus 2010 's avonds; - is aan Mevr. Courtois, P., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Aarlen-Messancy, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 2 augustus 2010 en komt ten einde op 27 augustus 2010 's avonds; - is aan Mevr. Discret, M., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Virton-Florenville-Etalle, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2010 en komt ten einde op 31 juli 2010 's avonds; - is aan de heer Marenne, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Virton-Florenville-Etalle, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2010 en komt ten einde op 31 augustus 2010; - is aan heer Dumoulin, V., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Moeskroen-Komen-Waasten, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is Mevr. Verheye, M., jurist (referendaris) op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het hof van beroep te Gent.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^