Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010 is de aanwijzing van de heer Wittouck, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twe Bij ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009627
pub.
06/07/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel sluiten is de aanwijzing van de heer Wittouck, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar, met ingang van 1 augustus 2010.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010009402 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010202244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2009 houdende vaststelling van het regime en de werkingsregels, toepasbaar op de woonunits, als bedoeld in artikel 74/8, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegan sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Tilgenkamp, A., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 22 juli 2010.

Bij koninklijk besluit van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met type koninklijk besluit prom. 26/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010024143 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. 26/04/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010024142 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Belgische transplantatieraad sluiten is Mevr. Inghels, B., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt waar te nemen in alle rechtbanken van koophandel voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, voor een periode van vijf jaar, met ingang van 30 juli 2010.

Bij koninklijk besluit van 10 mei 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/05/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op zondag 13 juni 2010 type koninklijk besluit prom. 10/05/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010011233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2006 tot bepaling van de depotvereisten voor de voorraden van APETRA sluiten is de aanwijzing van Mevr.

Scevenels, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 5 augustus 2010.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^