Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 augustus 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 februari 2010, is de aanwijzing van de heer De Troyer, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van Bij ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009684
pub.
06/08/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2010 pub. 18/02/2010 numac 2010014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van de spoorbypass van de spoorlijn 25N en voor de heraanleg van de stationsomgeving te Mechelen en gelegen op het grondgebied van de gemeente Mechelen van a sluiten, is de aanwijzing van de heer De Troyer, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 20 augustus 2010.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 21 en 22 juli 2009 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 21 en 22 juli 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Luik als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geog type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 12/05/2010 numac 2010000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 21 en 22 juli 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Luik als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geog type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 25 en 26 mei 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de sluiten, is de aanwijzing van de heer Oplinus, S., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, tot de functie van jeugdrechter in hoger beroep in dit hof, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2010.

Bij koninklijk besluit van 18 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 07/05/2010 numac 2010022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 26/05/2010 numac 2010011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van rechtskundig bijzitters en van plaatsvervangend rechtskundig bijzitters in de provinciale Raden van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010007144 bron ministerie van landsverdediging - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten van toepassing op de militaire aalmoezeniers en de morele consulenten bij de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 29/04/2010 numac 2010022217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024380 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de « Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Bourgois, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2010.

Bij koninklijk besluit van 10 mei 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/05/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op zondag 13 juni 2010 type koninklijk besluit prom. 10/05/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010011233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2006 tot bepaling van de depotvereisten voor de voorraden van APETRA type koninklijk besluit prom. 10/05/2010 pub. 01/06/2010 numac 2010000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op zondag 13 juni 2010. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/05/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-komst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Tassaert, K., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 september 2010.

Bij koninklijke besluiten van 2 juni 2010, is de aanwijzing tot de functie van jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2010, van : Mevrn. : - Van Steenwinkel, S.; - Lipschütz, E., rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van een postwaarde in de loop van het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 06/06/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010009591 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Namen sluiten, is de aanwijzing van Mevr.

Franssens, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2010.

Bij koninklijk besluit van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 27/07/2010 numac 2010003440 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende invoering van overgangsbepalingen die van toepassing zijn tot de uitvoering van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 16/07/2010 numac 2010003407 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de toepassingsmodaliteiten van de vrijstelling van de minderwaarden bedoeld in artikel 48/1 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot instelling van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 06/09/2010 numac 2010024341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en we type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010203453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend en niet-r type koninklijk besluit prom. 09/07/2010 pub. 02/09/2010 numac 2010203467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende sluiten, is de aanwijzing van de heer Raynal, J.-P., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 10 september 2010.

Bij koninklijke besluiten van 19 juli 2010, is de benoeming vernieuwd tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen van : de heren : - Bastiaans, W., wonende te Antwerpen, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2010; - Borghgraef, P., wonende te Schilde, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 11 september 2010. - te Turnhout van : - de heer De Baerdemaeker, A., wonende te Beerse, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 8 september 2010. - te Hasselt van : de heren : - Geerts, R., wonende te Beringen, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 23 september 2010; - Hoedemakers, R., wonende te Zonhoven, voor een termijn met ingang van 23 september 2010 en eindigend op 31 januari 2015; - Driesen, P., wonende te Overpelt, voor een termijn met ingang van 23 september 2010 en eindigend op 30 november 2010. - te Brussel van : de heren : - Geeraerts, M., wonende te Affligem; - Bonte, J., wonende te Sint-Genesius-Rode, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2010. - te Dendermonde van : - de heer Schelfhaut, H., wonende te Waasmunster, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2010. - te Gent van : de heren : - François, M., wonende te Lovendegem; - Blomme, F., wonende te Oostende; - Van den Bossche, P., wonende te Gent, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2010; - de heer Batsleer, K., wonende te Aalter, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 5 september 2010. - te Oudenaarde van : - de heer De Sutter, W., wonende te Ninove, voor een termijn met ingang van 1 september 2010 en eindigend op 30 november 2013. - te Brugge van : Mevrn. : - Bulcke, M.-S., wonende te Gistel; - Breusegem, K., wonende te Maldegem, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2010. - te Ieper van : - de heer Noyez, J., wonende te Zonnebeke, voor een termijn met ingang van 1 september 2010 en eindigend op 31 juli 2011. - te Kortrijk van : - de heer Deleu, G., wonende te Kortrijk, voor een termijn met ingang van 19 augustus 2010 en eindigend op 31 maart 2011. - te Veurne van : - de heer Dedecker, L., wonende te Middelkerke, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2010. - te Luik van : de heren : - Thomas, J., wonende te Sprimont; - Piekarek, A., wonende te Luik, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2010. - de heer Massoz, Ph., wonende te Chaudfontaine, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 12 september 2010. - te Charleroi van : de heren : - Harnisfeger, D., wonende te Charleroi; - Gaillard, M., wonende te Montigny-le-Tilleul, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2010. - te Doornik van : - de heer Dedecker, P., wonende te Moeskroen, voor een termijn met ingang van 1 september 2010 en eindigend op 30 juni 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^