Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 26 oktober 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 juni 2010, in werking tredend op 31 oktober 2010 's avonds, is Mevr. Siciliano, C., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene ma Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009871
pub.
26/10/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 23/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand type koninklijk besluit prom. 23/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010024227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 23/06/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Addendum sluiten, in werking tredend op 31 oktober 2010 's avonds, is Mevr. Siciliano, C., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010024405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2010 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 1.300.000 EUR aan de ziekenhuisvereniging van Brussel en Schaarbeek « UVC Brugmann » in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en h type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010002066 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 betreffende de toekenning van sommige voordelen aan het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie en van het koninklijk besluit van 11 januari 2 type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor aanvullende pensioenen sluiten, in werking tredend op 30 september 2010 's avonds, is de heer Vander Vekens, J.-P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 19/11/2010 numac 2010024405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2010 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 1.300.000 EUR aan de ziekenhuisvereniging van Brussel en Schaarbeek « UVC Brugmann » in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en h type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010002066 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 04/11/2010 numac 2010011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 betreffende de toekenning van sommige voordelen aan het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie en van het koninklijk besluit van 11 januari 2 type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. 13/10/2010 pub. 09/11/2010 numac 2010022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor aanvullende pensioenen sluiten is de heer Sermeus, C., secretaris bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 30 september 2010 's avonds.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010024391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 betreffende zoetstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, ter omzetting van Richtlijn 2009/163/EU, en van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zui type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010204746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de nachtarbeid in de opleidingscentra type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010205404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, Mevr. Tielemans, P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijke besluiten van 13 oktober 2010 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, Mevr.

Degeest, K., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ; - voorlopig benoemd griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen, Mevr. Hertogs, A., medewerker bij de griffie van het arbeidshof te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010012281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010009802 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de Wapenwet en het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen sluiten is benoemd in de de vakklasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik, de heer Dekens, G., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 13 oktober 2010, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Luys S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Turnhout, Mevr Bruynseels, S., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 14 oktober 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010003608 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening inzake personeelszaken aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type ministerieel besluit prom. 14/10/2010 pub. 22/11/2010 numac 2010003605 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting en een plaatsvervangend Regeringscommissaris van Begroting bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 14/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010205902 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 14/10/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011027030 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 8 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 14/10/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010003607 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid aan sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type ministerieel besluit prom. 14/10/2010 pub. 15/02/2011 numac 2011027023 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 8 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 14/10/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010206004 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité ter beoordeling van de actie van de federaties van geïntegreerde gezondheidsverenigingen sluiten, is aan Mevr.

Vanmeerhaeghe, S., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2010 is aan Mevr. Van Lierop, K., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 21 oktober 2010 : - is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Elsene, van Mevr. Merckx, P., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Noode.

Dit besluit treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad ; - is aan Mevr. Bakkovens, G., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer Notelaers, M., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Tongeren, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Van Heck, V., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010204748 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type ministerieel besluit prom. 26/07/2010 pub. 23/08/2010 numac 2010027183 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 5 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen sluiten is Mevr. Moortgat, B., jurist (referendaris) op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^