Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 december 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 april 2010, in werking tredend op 31 december 2010 's avonds, is Mevr. Martens, G., griffier bij de politierechtbank te Tongeren, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009965
pub.
03/12/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 05/05/2010 numac 2010024140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 22/04/2010 numac 2010011193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2009 tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren sluiten, in werking tredend op 31 december 2010 's avonds, is Mevr. Martens, G., griffier bij de politierechtbank te Tongeren, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/04/2010 pub. 28/04/2010 numac 2010014080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 20/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de wet van 10 september 2009 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van sluiten, in werking tredend op 31 december 2010 's avonds, is de heer Thomas, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/08/2010 pub. 01/09/2010 numac 2010009723 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven type koninklijk besluit prom. 25/08/2010 pub. 10/09/2010 numac 2010000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de buitengewone parlementaire zitting 2010 sluiten, in werking tredend op 31 december 2010 's avonds, is de heer Godiscal, J.-L., hoofdgriffier A3 van de rechtbank van koophandel te Aarlen en te Neufchâteau, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 14/09/2010 numac 2010003516 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 27 juli 2010 tot wijziging van het reglement van 17 oktober 2006 op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondern type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 16/09/2010 numac 2010003517 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 27 juli 2010 op de liquiditeit van de kredietinstellingen, financiële holdings, vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellinge type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010204904 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010024393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 april 2010 tot 31 ma type koninklijk besluit prom. 03/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010003531 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het derde kwartaal van 2010, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de Algemene Uitgavenbegroting voo sluiten, in werking tredend op 31 december 2010 's avonds, is de heer Borgniet, J., hoofdgriffier A2 van het vredegerecht van het kanton Zinnik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 november 2010, uitwerking hebbend met ingang van 29 oktober 2010 's avonds, is de heer Prinsens, G., hoofdgriffier A2 van het vredegerecht van het kanton Borgworm, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010022462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010011438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de maalderijen en de handel in meel sluiten, in werking tredend op 31 december 2010 's avonds, is Mevr. Chabot, B., griffier bij de arbeidsrechtbank te Hoei, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/03/2010 numac 2010009178 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 225.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 25/06/2010 numac 2010200442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de kaderovereenkomst voor de jaren 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010003098 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 48 van 29 december 1992 met betrekking tot de levering van vervoermiddelen in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het Wetboek, verricht binnen de voorwaarden van artikel 39bis van het type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie betaalbaar in december type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 01/06/2010 numac 2010200613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de risicogroepen in 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010022149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, tot invoering van een gelijkstelling in geval van ernstige aandoening van een kind type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 08/04/2010 numac 2009205789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2010 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen sluiten, in werking tredend op 31 december 2010 's avonds, is Mevr. Degehet, M., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2008 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 2 juni 2008 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Namen, Oost-Vlaanderen, Vl sluiten, in werking tredend op 26 december 2010 's avonds, is de heer Steenhoudt, E., secretaris-hoofd van dienst A2 bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2010 pub. 30/03/2010 numac 2010011146 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een adjunct-commissaris van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shanghai in 2010 type koninklijk besluit prom. 23/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010201915 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 30 september 2009 van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2010 type koninklijk besluit prom. 23/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010201930 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 16 september 2009 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2010. sluiten, in werking tredend op 31 december 2010 's avonds, is Mevr. Neyens, M.-C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2010, in werking tredend op 29 december 2010 's avonds, is de heer Beaurent, P., secretaris-hoofd van dienst A2 bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 03/12/2010 numac 2010024443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdh type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 27/12/2010 numac 2010010047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2010 sluiten, in werking tredend op 31 december 2010 's avonds, is de heer Piret, P., secretaris bij het parket van het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010022462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010011438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de maalderijen en de handel in meel sluiten is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, de heer Masuy, J.-P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijk besluit van 24 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2010 pub. 14/12/2010 numac 2010018419 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 20 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 24/11/2010 pub. 18/01/2011 numac 2010000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de gevallen waarin een machtiging tot gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister niet vereist is sluiten is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel, Mevr. Vliegen, K., griffier bij de rechtbank van koophandel te Hasselt.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijk besluit van 18 november 2010 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, Mevr. Trost, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010022462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 30/11/2010 numac 2010011438 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de maalderijen en de handel in meel sluiten is benoemd tot secretaris bij het parket van het arbeidshof te Luik, Mevr. Laboulle, F., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^