Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 december 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Vanderhoven, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter sta Het is

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010010039
pub.
23/12/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 mei 2009 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Namen en van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofds type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 9 juni 2009 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ra type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 26 en 27 juni 2009 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ram type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 21 en 22 juli 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Luik als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geog type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 21 en 22 juli 2009 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Vanderhoven, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Aubange.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van een postwaarde in de loop van het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 06/06/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010009591 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Namen type koninklijk besluit prom. 06/06/2010 pub. 11/06/2010 numac 2010014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 06/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg nr. 28 op de spoorlijn 43, sectie Angleur-Rivage, te Tabreux machtigt mits de bouw van een overbrugging over de bestaande sporen en de inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut ver type koninklijk besluit prom. 06/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010009596 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanduiding van de na te leven Code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Vanhalewyn, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Kraainem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 juli 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de praktische gebruiksvoorwaarden voor het register van vervangende ondernemers type koninklijk besluit prom. 19/07/2010 pub. 30/07/2010 numac 2010018285 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot aanduiding van de commissarissen van de administratieve boetes belast met het voorstellen van een administratieve boete aan de daders van inbreuken op de voedingswetgeving type koninklijk besluit prom. 19/07/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010000486 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identite type koninklijk besluit prom. 19/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010000575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/07/2010 pub. 29/07/2010 numac 2010011297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht in het register van de vervangende ondernemers en de vergoeding voor de erkende ondernemingsloketten type koninklijk besluit prom. 19/07/2010 pub. 08/09/2010 numac 2010202853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 19/07/2010 pub. 28/09/2017 numac 2017013281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht in het register van de vervangende ondernemers en de vergoeding voor de erkende ondernemingsloketten. - Duitse vertaling sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Paulus de Châtelet (baron), P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geaccocieerd notaris ter standplaats Rixensart.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 15 december 2010, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is de heer Vanhalewyn, Q., licentiaat in de rechten, geassocieerd kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Kraainem; - is Mevr. Montfort, F., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Nijvel.

De standplaats is gevestigd te Rixensart; - is de heer Delrive, Ch., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Gent.

De standplaats is gevestigd te Gent (grondgebied van het vijfde kanton); - is Mevr. Matthys, L., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

De standplaats is gevestigd te Kruishoutem; - is de heer Peiffer, N., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Aarlen.

De standplaats is gevestigd te Aubange.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^