Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 26 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Doornik, Mevr. Wallez, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik. Dit besluit treedt in werking d Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009045
pub.
26/01/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Doornik, Mevr. Wallez, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2011 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi, Mevr. Malotaux, P., griffier bij de politierechtbank te Charleroi.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011 is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik, Mevr. Dans, B., secretaris bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 19 januari 2011 : - blijft aan Mevr. De Clippel, S., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel te vervullen aan : - de heer Nkhili, L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Lemmens, G., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 20 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de dienst van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarbij de klachten kunnen worden ingediend met betrekking tot het koninklijk beslu type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011011036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de dienst van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarbij de klachten kunnen worden ingediend met betrekking tot het koninklijk beslu type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 type ministerieel besluit prom. 20/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011011035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers va sluiten is aan Mevr. Fougère, A., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^