Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 mei 2011

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 19 april 2011, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Freyne, Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, verbindingsmagistraat bij het Centraal Orgaan voor de Inbes Het ber

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009327
pub.
02/05/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 19 april 2011, dat in werking treedt vanaf heden, is de heer Freyne, Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, verbindingsmagistraat bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, aangesteld tot directeur van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, voor een termijn eindigend op 10 oktober 2011.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^