Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 31 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011, is de heer Schneebalg, A., advocaat, plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot toegevoegd vrederechter voor de kantons behorende tot het gerechtelijk arrond Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009391
pub.
31/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011024201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011203273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Leuven sluiten, is de heer Schneebalg, A., advocaat, plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot toegevoegd vrederechter voor de kantons behorende tot het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 18 mei 2011 : - is de heer De Pauw, W., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent; - is Mevr. Van Wymersch, I., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel; - is de heer De Paepe, X., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel; - is de heer Wagner, K., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - is de heer Bekaert, J., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk; - is in het artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 april 2011 betreffende de benoeming van Mevr. Van Rattingen, I., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de zin « zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbank van Mechelen en te Turnhout » vervangen door de zin « zij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Mechelen en te Turnhout ».

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^