Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 juni 2011

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 mei 2011, is aan de heer Renard, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk. Het is hem vergund de titel van zijn Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009405
pub.
06/06/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 mei 2011, is aan de heer Renard, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011, is de aanwijzing van de heer Burm, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 10 juni 2011.

Bij koninklijke besluiten van 1 april 2011, zijn aangewezen om hun ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Leuven, voor een periode van vijf jaar met ingang van 18 juni 2011 : - de heer Vanderwaeren, D., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel; - Mevr. Cardoen, I., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 11 april 2011 : - is Mevr. Van Damme, C., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Nijvel, voor een periode met ingang van 18 juni 2011 en eindigend op 26 juli 2013; - is Mevr. Baudri, A., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Nijvel, voor een periode van vijf jaar met ingang van 18 juni 2011; - is de heer Delcour, P., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel en te Nijvel, voor een periode van vijf jaar met ingang van 27 juni 2011.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2011, is de aanwijzing van de heer André, J.-J., substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 12 juni 2011.

Bij ministerieel besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/05/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011021042 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten, is de duur van de stage van de heer Roelants, V., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 1 juli 2011.

Bij koninklijke besluiten van 25 mei 2011 : - is de aanwijzing van de heer Maréchal, D., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 25 mei 2011; - is de aanwijzing van Mevr. Bastin, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2011.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^